Dotacje z urzędu pracy czy fundusze unijne – porównanie.

Jesteś bezrobotny, planujesz otworzyć własną firmę  nie chcesz być na garnuszku państwa.

Masz pomysł na biznes, ale własnych oszczędności nie masz, rodzina też nie ma z czego pożyczyć.

Nie musisz rezygnować ze swoich planów, sięgnij po państwową dotację. Taką treść mniej więcej

można wyczytać w reklamówkach jakich pełno w urzędach pracy. Czy aby jednak na pewno

wszystko jest takie kolorowe jak z reklamy?

Prześledzę dziś i porównam dotacje z Urzędu pracy na otwarcie działalności i jedną z dotacji tzw.

Unijnych.

Będąc bezrobotnym nie znaczy to, że jest się skazanym na brak pracy, będąc młodym

aktywnym człowiekiem z głowa pełną pomysłów można sięgnąć po pomoc państwa.

Oczywiście droga do sukcesu jakim jest zapewne prężnie działająca firma jest jeszcze daleka ale od

czegoś trzeba zacząć. I co czeka nas na tej drodze, jak długa będzie i czy warta przejścia ?

W 2014roku na aktywizacje bezrobotnych rząd zamierza przeznaczyć 3,5 miliarda złotych.

Dla porównania, w 2010 roku na ten cel w Funduszu Pracy było dwa razy tyle pieniędzy. W tym

roku, podobnie, jak rok temu, pula na aktywizację bezrobotnych została obcięta. Wiadomo, że nie

wszyscy chętni dostaną dotację.

Na Fundusz Pracy zrzucają się pracodawcy, płacąc 2,45 proc. od pensji każdego swojego

pracownika. W tym roku przychody Funduszu mają wynieść około 10 mld zł. Na aktywizację

bezrobotnych pójdzie 3,5 mld zł, resztę wykorzysta minister finansów do łatania dziury budżetowej.

Dofinansowanie może wynieść ok. 20 tys. zł. Urzędy pracy mogą jednak samodzielnie

ustalić kwotę maksymalnego wsparcia, może się więc okazać, że w danym urzędzie będzie o kilka

tysięcy niższe.

Dotacja z urzędu pracy jest najmniej skomplikowana pod względem formalnym. Jeśli

formularz wniosku w danym urzędzie pracy jest wystarczająco szczegółowy, nie jest nawet

konieczne złożenie biznesplanu. Mimo to warto go jednak dołączyć . Firmę wspieraną przez urząd

pracy trzeba utrzymać na rynku przynajmniej przez rok.

Dotacja z Funduszu Pracy, to nie jedyny sposób na zdobycie pieniędzy na start. Osoby z ciekawym

pomysłem na biznes mogą dostać nawet 40 tys. zł w ramach unijnego programu Kapitał Ludzki.

Osoba planująca ubiegać się o dotację na otwarcie firmy z funduszy Urzędu Pracy, powinna

zarejestrować się jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy.

Z ubiegania się o dotację z Funduszy Pracy wykluczone zostały osoby:

• Prowadzące działalności gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień

złożenia wniosku.

• Osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku odmówiły bez

podania uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu, lub przygotowania

zawodowego.

• Osoby, które pozyskały w okresie ostatnich pięciu lat od dnia poprzedzającego dzień

złożenia wniosku, dofinansowania lub pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy

publicznych.

• Studenci studiów stacjonarnych

Dotacji nie udziela się również osobom, które w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku

o dofinansowanie zostały skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Średni czas rozpatrywania wniosku oscyluje w granicach ok. 4 tygodni. Każdy urząd pracy

w przyznawaniu dotacji kieruje się własnymi kryteriami przyznawania dotacji.

Ze środków uzyskanych z Urzędu Pracy można sfinansować np. zakup laptopa lub

oprogramowania, nie można dotacji przeznaczyć na pokrycie kosztów administracyjnych np.

opłacenie składek ZUS, abonamentu telefonicznego itp.

Urząd Pracy w regulaminie ustala ograniczenia dotyczące możliwości rozdysponowania

przez osobę bezrobotną dofinansowaniem . Zazwyczaj bez ograniczeń można rozdysponować ją na

zakup środków trwałych - narzędzi, urządzeń, ściśle związanych z planowaną działalnością. Jeżeli

chodzi o zakup towarów, materiałów, koszty reklamy, koszty adaptacji, remontu lokalu

wprowadzane się zazwyczaj procentowe ograniczenia.

Nie wymaga się od osoby bezrobotnej aby posiadała wkład własny planując rozpoczęcie

działalności. Jednak bierze się go pod uwagę przy ocenie wniosków. Praktyka wygląda w ten

sposób, iż jeżeli osoba nie dysponuje nawet symbolicznym wkładem własnym jej szanse na

uzyskanie dotacji są minimalne. Dla urzędników PUP wkład własny inwestowany przez osobę

bezrobotną w przedsięwzięcie jest wyraźnym sygnałem: skoro osoba jest gotowa ryzykować

własnym kapitałem, to są większe szanse że firma będzie dobrze funkcjonowała.

Kwota planowanego wkładu własnego powinna zależeć od rodzaju działalności i kosztów.

Oprócz gotówki wkładem własnym wnioskodawcy mogą być wszystkie posiadane środki

materialne które stanowią własność wnioskodawcy i zostaną bezpośrednio wykorzystane w

realizacji przedsięwzięcia.

Zazwyczaj biznes plan wymieniany jest jako konieczny załącznik do wniosku o dotacje z

PUP na otwarcie firmy. Bywa również , iż wniosek jest na tyle rozbudowany i zawiera wewnątrz

wszystkie podstawowe elementy biznes planu i załączanie dodatkowego opracowania tego typu nie

jest konieczne Bez względu na to czy biznes plan jest wymagany, czy nie, to jego posiadanie

zawsze zwiększa szanse wnioskodawcy na otrzymanie dofinansowania . Z uwagi na ograniczone

środki którymi dysponuje Urząd Pracy i duże zainteresowanie dotacjami, tylko część osób uzyskuje

dotacje. Dobrze przygotowany biznes plan uwiarygodnia w oczach urzędników osobę bezrobotną i

zwiększa szanse na pozytywne zaopiniowanie wniosku.

Umowa zawierana przez osobę bezrobotną która otrzymała dotacje PUP - zobowiązuje ją do

prowadzenia działalności gospodarczej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy W tym okresie firma

nie może zawiesić działalności. Jako dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności

gospodarczej zazwyczaj wymagane jest doniesienie zaświadczeń z ZUS i US o prowadzeniu przez

daną osobę firmy w danym okresie.

Każdorazowo otrzymanie dotacji z urzędu pracy wymaga zabezpieczenia otrzymanych

środków. Zazwyczaj preferowane jest zabezpieczenie w postaci dwóch poręczycieli zatrudnionych

bezterminowo na umowę o pracę, przedsiębiorców, lub emerytów. W Urzędzie Pracy należy

przedstawić odpowiednie dokumenty/zaświadczenia potwierdzające uzyskiwane dochody. Bywa iż

poręczycielami nie mogą być osoby starsze niż 75 lat lub posiadające już jakieś zobowiązania

finansowe (raty, kredyty, pożyczki, inne poręczenia).

Dotacja z Urzędu Pracy da osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest

zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Otrzymaną kwotę należy jednak

bezwzględnie wydatkować brutto, a środki trwałe zakupione z dotacji nie można wrzucać w koszty

po przez mechanizm amortyzacji.

Dotacja na rozpoczęcie działalności 6.2 POKL

Wsparciem dla wielu przyszłych przedsiębiorców okazuje się dotacja z Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2, która przewiduje przekazanie 40 tys. zł na otwarcie

biznesu, oraz uzyskanie wsparcia pomostowego wspierającego działanie firmy przez okres

pierwszych 6/12 miesięcy działalności.

Wsparcie z Działania 6.2 jest doskonałym rozwiązaniem dla bezrobotnych, chcących zmienić swoje

zawodowe losy. To także możliwość powrotu na rynek pracy dla kobiet, którym kończy się urlop

macierzyński czy wychowawczy. Młodym ludziom natomiast daje alternatywę na starcie, dzięki

czemu zyskają oni szansę na karierę na własny rachunek. Działanie 6.2 przewiduje również dotacje

dla osób po 45 roku życia, dla których utrata zatrudnienia i bezrobocie są poważnym zagrożeniem

zawodowej pozycji.

Z proponowanego wsparcia w ramach Działania 6.2 mogą skorzystać wszystkie osoby zamieszkałe

na terenie województwa zameldowania z wyłączeniem osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy

posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby

bezrobotne jak i pracujące.

Z pomocy mogą skorzystać w szczególności:

• osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu

ostatnich dwóch lat;

• kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po

przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);

• osoby do 25 roku życia;

• osoby powyżej 45 roku życia;

• osoby niepełnosprawne;

• osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25

tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją

rolną lub zwierzęcą.

Osoby z wyżej wymienionych list są preferowane podczas procesu rekrutacji mogą również liczyć

na dodatkowe punkty podczas I etapu rekrutacji.

Operator, w ramach ogólnych zasad rekrutacji i realizacji projektu, może wprowadzić ograniczenia,

zawężając grupę docelową np. do osób po 45 roku życia lub mieszkańców określonych powiatów

województwa , dlatego osoby zainteresowane konkretnym projektem powinny zapoznać się z

regulaminem operatora prowadzącego nabór i udzielającego dotacji.

Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego formularza rekrutacyjnego dostępnego w

siedzibie wybranego operatora. W formularzu opisujemy pomysł na biznes, swoje dotychczasowe

doświadczenie zawodowe oraz posiadane kwalifikacje.

Następnie złożone formularze podlegają dwustopniowej ocenie. W pierwszej kolejności

sprawdzana jest kompletność i zgodność formalna dokumentacji. W kolejnym kroku dokumentacja

podlega ocenie merytorycznej, a każdy wniosek oceniany jest w skali punktowej. Autorzy najlepiej

ocenionych wniosków zapraszani są do kolejnego etapu.

Podczas drugiego etapu grupę uczestników bada się pod kątem posiadania cech i

predyspozycji przedsiębiorczych. Etap ten w zależności od kryteriów określonych przez operatora

w regulaminie, wiąże się z rozwiązywaniem testów predyspozycji zawodowych, testów

psychologicznych. Często powyższe testy połączone są z rozmowami z ekspertami oceniającymi

pod kątem odpowiednich kryteriów pomysł kandydata.

Osoby które mogą pochwalić się najwyższą łączną sumą uzyskaną z dwóch pierwszych

etapów zapraszane są do etapu szkoleń, podczas których poszerzają swoją wiedzę na temat

prowadzenia własnej firmy, etapów rejestrowania przedsiębiorstwa, podstaw księgowości,

marketingu oraz tworzenia biznesplanu.

Po pozytywnym zaliczeniu etapu szkoleń, wszyscy jego uczestnicy składają biznesplany,

które w ostatnim etapie również podlegają dwustopniowej ocenie- formalnej i merytorycznej. Na

końcu tej drogi na autorów najlepszych pomysłów biznesowych czeka upragniona nagroda - dotacja

w wysokości do 40tyś zł na rozpoczęcie pierwszej działalności.

Wsparcie pomostowe jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą finansową pomagającą

"przetrwać" na rynku początkującemu właścicielowi firmy. Ułatwia ono pokrycie niezbędnych opłat

m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, czynsz za wynajem lokalu,

telefon, media. Wsparcie pomostowe wypłacane jest przez okres pierwszych 6-miesiecy

działalności, z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku.

Otrzymane wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wszystkich wydatków

uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiednio

uzasadnionych przez osobę wnioskującą o uzyskanie dotacji.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą służyć pokryciu kosztów bieżących

działalności przedsiębiorstwa (np. ubezpieczenia, czynsz).

Dotacja uzyskana przez uczestnika projektu jest pomocą bezzwrotną pod warunkiem jednak, że

zarejestrowana działalność gospodarcza zostanie utrzymana minimum 12 miesięcy od dnia jej

otwarcia.

Tyle w wielkim skrócie o obydwu projektach, wydaje się , że uzyskanie pomocy z jednego z

tych źródeł jest dość proste. W takim razie przyjmijmy, że dostaliśmy któraś z dotacji, i co dalej?

Z rozmów z osobami które przeszły cały etap rekrutacji i otrzymały wsparcie ich obraz nie

jest taki kolorowy.

Już samo złożenie wniosku sprawia wiele kłopotów. Urzędnicy którzy je przyjmują nie rzadko nie

zadają sobie trudu do rzetelnej pomocy składającemu. PUP  nieustannie organizuje spotkanie lub

co jakiś czas Targi Pracy na których zachwala dotacje na otwarcie działalności. I to jest nonsens

ponieważ PUP mydli ludziom oczy, nie mając środków na wydanie dotacji.

Zacznijmy więc od spraw formalnych: każdy bezrobotny który chce złożyć wniosek o dotację

dostaje dokument informujący go jakie dokumenty ma złożyć, na jaką maksymalną kwotę może

liczyć i o wszystkich niezbędnych formalnościach których musi dopilnować.

Sam wniosek nie jest zbyt skomplikowany, choć mógłby być skonstruowany bardziej intuicyjnie,

bo w różny sposób można interpretować niektóre punkty do wypełnienia, a trzeba wszystko

wypełnić bezbłędnie, bo czujna komisja jest bezlitosna w formalnej ocenie treści wniosków.

Niestety w momencie złożenia wniosku nikt formalnie go nie sprawdza, a w międzyczasie zdarza

się, że zmieniane są jakieś dokumenty, czy przepisy, co powoduje, że wniosek automatycznie

zostaje przez komisję odrzucany z powodu "formalnych braków". Dziwne bo prawo nie działa

wstecz...

Przykład z któregoś z Urzędów: wysokość środków przeznaczonych na reklamę. Na początku było

to 20%, ale w międzyczasie zmieniono w urzędzie tą wartość do 5% i co się dzieje? Ano wnioski

zostają odrzucane bo nie są zgodne z wytycznymi.

Często obsługa petentów w Urzędzie Pracy jest po prostu żenująca i karygodna. Jest to coś, co po

prostu nie da się opisać słowami bez wulgaryzmów. Zasadniczy problem dla tych pań to oczywisty

fakt, że nie petenci są dla nich a one dla osób przychodzących. Za to dostają pieniądze z

publicznych przecież środków . Czy działania urzędników nie są oby celowe, mające maksymalnie

zniechęcić wszystkich składających wnioski. Może chodzi o to, żeby pieniędzy starczyło na jak

najdłużej, dzięki czemu urząd mógłby się poszczycić dłuższym dysponowaniem środkami i -dzięki

obcięciom- obsłużeniem większej ilości wnioskodawców? Choć trzeba szczerze powiedzieć ,że nie

w każdym Urzędzie tak jest.

Wiele obostrzeń w zakresie wydatkowania sprawia już na początku wiele problemów

przyszłemu przedsiębiorcy, np. wiele osób nie posiada własnego lokalu, więc takowy musi często

wynajmować.

Koszty wynajmu w zależności od miejsca są wysokie, a z otrzymanych pieniędzy nie można takich

kosztów pokrywać. Drugą sprawą jest opłata ZUS. Pieniądze płacone na ZUS to osobny temat, fakt

że dla przyszłego przedsiębiorcy są to koszty nie małe i często taki biznesmen właśnie przez te

opłat kończy swoją działalność aby ich nie ponosić.

Jednakże wielu rozpoczęta działalność kontynuuje z powodzeniem dalej.

Przejście natomiast drogi po dotacje tzw. unijna jest prawdziwym wyzwaniem.

Chcąc startować do projektu w ramach POKL Działanie 6.2 najlepiej jest poszukać konsultanta z

doświadczeniem, który na początek przeprowadzi analizę

możliwości pozyskania dotacji, oceni pomysł i doradzi. Następnie stworzy

wniosek, biznes plan i wszelkie inne załączniki potrzebne do otrzymania dotacji.

Wypełniając wniosek samemu mamy nikłe szanse na pozytywne zaakceptowanie go przez komisje.

Ciężko zliczyć przez jaką ilość papierów trzeba się przebić w sprawach dotacji w UE.

Wydaje się ,że program ten powstał jedynie dla operatorów zajmujących się rozdysponowaniem

pieniędzy.

Jednak pomimo wszystkich utrudnień a to przez urzędnika a to przez państwo czy operatorów

programu. Warto starać się o którąś z pomocy. Jeśli ktoś rezygnuje z powodu "zbyt dużej ilości

papierków" to jest po prostu nierozsądny.

Jeżeli nie masz innej opcji, masz dużo czasu, jesteś zdeterminowany oraz masz stalowe

nerwy- warto próbować. Co do zwracania pieniędzy wydaje mi się, że w momencie przyznania

dotacji "umawiasz się" (a w zasadzie oni stawiają Ci wymagania) co do rzeczy jakie musisz spełnić

Ty ew. Twoja firma w najbliższych latach. W momencie nie wywiązania się musisz zwrócić to co

dostałeś wraz z odsetkami.

Generalnie powiem tyle, że nie ma to jak własny biznes. Bo grunt to robić to co się lubi, a nie to co

musi.

                                            J. Nowak
Dodaj do:


Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto


Wasze komentarze

zgłoś
Parsi 29 grudnia 2015 Parsi napisał:

Bardzo ciekawe porównanie. Co najważniejsze, dotacja z UP jest bezzwrotna, natomiast z UE trzeba będzie zwracać. Gdyby ktoś chciał więcej szczegółów o aktualnościach dotacji z UP to zapraszam do śledzenia artykułu: http://www.niepoddawajsie.pl/dotacja-z-urzedu-pracy/ Byc może komuś pomoże :)